Welsh Springer Spaniel

Welsh Springer Spaniel Züchter nach Bundesländer aufgelistet

Hessen

Mühlheim
Jagdspaniel-Klub e.V.

Nordrhein-Westfalen

Freudenberg
Jagdspaniel-Klub e.V.
Hürtgenwald
Spaniel-Club Deutschland e.V.
Krefeld
Jagdspaniel-Klub e.V.

Rheinland-Pfalz

Lind
Spaniel-Club Deutschland e.V.